Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Piaski

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Piaski, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Piaski.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia 1 września 2022 r. w następujących formach:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

• w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski;

• osobiście do siedziby Urzędu;

• w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: fundusze@piaski.pl, lub za pomocą e-formularza: https://forms.gle/w6EUdWDnRvZcCL9i8;

2. Zbierania uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu można było zgłosić pod numerem telefonu 537 497 410 od 14:00 do 17:00 w poniedziałki oraz od 9:00 do 12:00 w środy i czwartki;

3. Spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2022 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach o godzinie 16.00. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

4. Ankiety konsultacyjnej dostępnej:

• On-line pod adresem: www.piaski.pl - https://forms.gle/JQd9gu59pvEZZpfh8;

• w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski;

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

• na stronie internetowej www.piaski.pl

• na tablicy ogłoszeń na terenie Gminy Piaski,

• w mediach społecznościowych (oficjalny profil na Facebook-u).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Zapewniona uczestnikom została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu uchwały.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne ankiety.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne ankiety.

Za pośrednictwem udostępnionego numeru telefonu nie zostały zgłoszone ustnie żadne uwagi. Za pomocą formularza składania uwag wpłynęły 3 uwagi (przedstawione w tabeli poniżej). Jedna z nich (formularz on-line) dotyczyła potrzeby uszczegółowienia źródeł danych w dokumencie Diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji w Gminie Piaski. Kolejna uwaga (formularz on-line) sugeruje zmianę podkładu mapy – Załącznik 3 na mapę zasadniczą. Ostatnia uwaga (w formie papierowej) natomiast odnosi się do potrzeby wprowadzenia zapisów dotyczących prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz gminy zgodnie z Art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Wszystkie te uwagi zostaną uwzględnione w dokumencie.

Tabela 1. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych (w załączniku)

Data publikacji: 2022-09-07, 11:02


Załączniki:

1. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne Diagnozy i delimitacji G. Piaski (1) (1).pdf