Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Uchwałą Nr XLIX/442/2022 Rady Miejskiej w Piaskach z 28 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Piaski obszar rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje następujące miejscowości: Brzezice, Wola Piasecka, Kębłów i Obszar II w mieście Piaski.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Piaskach Uchwały Nr LI/458/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2021-2030” w terminie 05.01.2023 r. – 20.01.2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:

• zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Piaski,

• kompleksowe (ujmujące działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz, w terminie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 20.01.2023 r. można składać:

• elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: fundusze@piaski.pl

• papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21 – 050 Piaski, (w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE - GPR”),

• papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21 – 050 Piaski pok. 1 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE - GPR”.

*Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.


Data publikacji: 2023-01-05, 0:00


Załączniki:

1. Ogłoszenie naboru przedsięwzięć (1).pdf
2. Karta projektu rewitalizacyjnego GPR Piaski (1).docx