OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 15:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 11 sierpnia 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Piaskach. (Projekt nr 1)

2) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. (Projekt nr 2)

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt nr 3)

4) Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaski. (Projekt nr 4)

4. Wolne wnioski i dyskusja.

5. Zamknięcie obrad.

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                            /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-08-09, 15:04


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf