Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 27 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 27 stycznia 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/233/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Piaski. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Piaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli Gardzienickiej do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt 5)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                            /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-01-23, 0:00


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf