OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a wyżej wymienionej Ustawy: Kto wprowadza ścieki opadowe i roztopowe oraz wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do  10 000,00 zł.

Zakład będzie prowadził kontrole w celu ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.


Data publikacji: 2019-06-13, 16:07