Piaski, dnia 21 sierpnia 2020 r.

Or.0002.15.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
28 sierpnia 2020 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego (Projekt Nr 1).
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/197/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Projekt Nr 2).
  3. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych (Projekt Nr 3).
  4. Uchwała zmieniająca Uchwałę XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski" (Projekt Nr 4).
  5. Uchwała zmieniająca Uchwałę XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Projekt Nr 5).
  6. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Piaski na rok 2020 (Projekt Nr 6).
  7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski (Projekt Nr 7).
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2020-08-21, 15:22