Centrum Szkoleń i Innowacji w Lublinie zaprasza mieszkańców Gminy Piaski do udziału w projekcie „Adaptacja do zmian”.

Projekt „Adaptacja do zmian” realizowany jest w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.4 – Programy typu outplacement w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 72 osób (40 K, 32 M) zamieszkujących (w rozumieniu KC) obszar Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), będących pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika lub osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Wsparcie realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • doradztwo zawodowe grupowe;
 • indywidualne doradztwo psychologiczne;
 • indywidualne pośrednictwo pracy;
 • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikat);
 • szkolenie z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikat);
 • 3 miesięczne staże zawodowe.

Dodatkowo zapewnione są:

 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce zajęć indywidualnych i grupowych;
 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendium stażowe;
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów oraz pośredników pracy
 • materiały szkoleniowe
 • dokumenty potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.adaptacjadozmian.pl oraz w Biurze Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8/18a, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98 / 81 533 78 29, tel. kom.: 505 634 041
e-mail: adz@csi.info.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Data publikacji: 2020-12-11, 8:36


Galeria zdjęć