Piaski, dnia 22 stycznia 2021 r.

Or.0002.2.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 stycznia 2021 r. o godzinie 13:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
29 stycznia 2021 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Piaski jest organem prowadzącym. (Projekt Nr 1).
  2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski – dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma (działka nr ew. 90/3 oraz dla część działki nr ew. 91/2). (Projekt Nr 2).
  3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Piaski na rok 2021. (Projekt Nr 3).
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski 2021. (Projekt Nr 4).
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-01-22, 15:07