Piaski, dnia 19 lutego 2021 r.

Or.0002.4.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 26 lutego 2021 r. o godzinie 13:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
26 lutego 2021 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Piaski na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Piaski na rok 2021. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski 2021. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego (rewolwingowego) planowanego do zaciągnięcia przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami planowanego do zaciągnięcia przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski". (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Piaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie nieuwzględnienia petycji. (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała w sprawie nieuwzględnienia petycji. (Projekt Nr 8)
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-02-22, 16:55