Projekt pn.: „Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19 maja 2020 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową, całkowita wartość Projektu wynosi 10 166 119,09 PLN, a koszty kwalifikowalne - 9 310 566,86 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynosi 6 889 819,47 PLN.

W ramach projektu na terenie gminy Piaski na indywidualnych domach mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej powstaną 366 instalacje fotowoltaiczne, 127 solarnych oraz dodatkowo 135 kotłów.

Celem głównym projektu jest zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Zaplanowana do realizacji inwestycja jest zgodna z Programem Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej.

Data publikacji: 2021-03-04, 0:00