porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 24 września 2021 r. o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.  

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 24 września 2021 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza Piask uczniom z terenu Gminy Piaski, za najwyższe wyniki w nauce w ostatnim roku edukacji na poziomie podstawowym.

5. Podjęcie uchwał:

    1) Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piaski na lata 2021-2026. (Projekt 1)

    2) Uchwała w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii Bibliotecznej

w Woli Piaseckiej, oraz zmian w statucie MBP w Piaskach w związku ze zmianą lokalizacji filii. (Projekt 2)

    3) Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na lata 2021 – 2026. (Projekt 3)

    4) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt 4)

    5) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej

w Woli Gardzienickiej do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt 5)

    6) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski. (Projekt 6)

    7) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej

w Piaskach z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Projekt 7)

    8) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. (Projekt 8)

    9) Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/149/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Projekt 9)

    10) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar 2 - 8, 12, 15, 17, 22, 25, 26. (Projekt 10)

    11) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 5. (Projekt 11)

    12) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 6. (Projekt 12)

    13) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 7. (Projekt 13)

    14) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 12. (Projekt 14)

    15) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 22 (działki nr ew. 87/3 i 87/5, obręb Wierzchowiska Drugie). (Projekt 15)

    16) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 22 (działka nr ew. 10/8, obręb Janówek Kolonia). (Projekt 16)

    17) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 25. (Projekt 17)

    18) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar Nr 38, Obszar Nr 39. (Projekt 18)

    19) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego Obszary 1, 3, 4 i 5. (Projekt 19)

    20) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski Obszar 6, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 32 i 35 wraz ze zmianą Uchwały Nr XXXI/221/2001 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 grudnia 2001 r.. (Projekt 20)

    21) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt 21)

    22) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 22)

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                              /-/ Paweł Podgórski


Data publikacji: 2021-09-20, 21:30