Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 listopada 2021 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 listopada 2021 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Wręczenie pamiątkowej nagrody za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

5. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2022. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piaski na 2022 rok. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt 5)

6) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 6)

7) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski. (Projekt 7)

8) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Projekt 8)

9) Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piaski na lata 2021 - 2025”. (Projekt 9)

10) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/197/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

Piaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (Projekt 10)

11) Uchwała w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta Piaski. (Projekt 11)

12) Uchwała w sprawie zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (Projekt 12)

13) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski. (Projekt 13)

14) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski – Obszary Nr 1 – 26. (Projekt 14)

15) Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 24 września 2021 r. (Projekt 15)

16) Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 24 września 2021 r. (Projekt 16)

17) Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/320/2021 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 24 września 2021 r. (Projekt 17)

18) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piask. (Projekt 18)

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                            /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-11-24, 20:09