Porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 kwietnia 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Uroczyste wręczenie pakietów powitalnych w ramach programu pn. "Witaj Maluszku 2023”.

5. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt 1)

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 2)

6. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za rok 2022.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zamknięcie obrad.

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-04-24, 0:00