OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 czerwca 2023 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad

LVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 czerwca 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piaskach. (Projekt nr 1)

2) Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Piaski do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny. (Projekt nr 2)

3) Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Piaski jako partnera do projektu pn. "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej". (Projekt nr 3)

4) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Klimusin. (Projekt nr 4)

5) Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych (Projekt nr 5)

6) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski. (Projekt nr 6)

7) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski (obszary 1-13). (Projekt nr 7)

8) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabudowy Mieszkaniowej „Wierzchowiska I- Wschód”. (Projekt nr 8)

9) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Piaski – osiedle Krasickiego. (Projekt nr 9)

10) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszary 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 18 i 21. (Projekt nr 10)

11) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski – Obszar 6. (Projekt nr 11)

12) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski – Obszar 16. (Projekt nr 12)

13) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski – Obszar 17. (Projekt nr 13)

14) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - dla obszaru położonego w obrębie geod. Bystrzejowice A Reforma (działki nr ew. 90/3, 90/5, 92/13 oraz część działki nr ew. 91/2). (Projekt nr 14)

15) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar Nr 22. (Projekt nr 15)

16) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski - Obszar 31 (działki nr ew. 629/23, 630/5 i 630/6 obręb Siedliszczki). (Projekt nr 16)

17) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt nr 17)

18) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt nr 18)

5. Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach:

1) Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Piaski w roku 2022.

2) Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piaski na lata 2021 - 2026 za 2022 rok

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                /-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-06-23, 21:37