OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 8 września 2023 r. o godzinie 17:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 8 września 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt Nr 1)

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)

4. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Wolne wnioski i dyskusja.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-09-08, 11:12