Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia” w Piaskach z siedzibą ul. Edwarda Łahody 9, 21-050

Piaski, NIP 7132162878 REGON: 001058846

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień

Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

LKS Piaskovia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn:

Podniesienie funkcjonalności obiektu sportowego w m. Piaski

Data publikacji: 2024-02-19, 0:00


Załączniki:

1. Oswiadczenie o braku powiązania kapitałowego.pdf
2. Formularz oferty.docx
3. Piaski - Etap I - PR 1.pdf
4. Projekt budowlany zagospodarowania terenu.pdf
5. zapytanie ofertowe 1.pdf