Posilek

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach w 2024 r. realizuje wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Modułu 1 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest realizowany przez Gminę Piaski na podstawie przyjętego programu osłonowego„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Odpowiedzialność za weryfikację dzieci i uczniów zakwalifikowanych do pomocy w ramach Programu ponosi dyrektor placówki oświatowej. Koszt posiłków, przyznanych w wym. trybie pokrywane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie sporządzonej przez dyrektora odpowiednio przedszkola lub szkoły, listy dzieci lub uczniów oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Pomoc w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” może być przyznana, jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj:

    1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

    1200 zł – dla osoby w rodzinie.
Data publikacji: 2024-03-24, 20:05