Piaski, dnia 23 grudnia 2020 r.

Or.0002.21.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2020 r. o godzinie 13:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
30 grudnia 2020 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 r. (Projekt Nr 1).
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Piaskach na 2021 r. (Projekt Nr 2).
  3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych w Piaskach. (Projekt Nr 3).
  4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski na rok 2021”. (Projekt Nr 4).
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Piaski na lata 2021-2024. (Projekt Nr 5).
  6. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piaski.(Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Piaski, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piaski. (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/230/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka – Sitaniec na odcinku od km 4+170 do km 6+145. (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/231/2020 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania „Sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem rozsączającym w ul. Partyzantów w Piaskach, dz. 1542, 1666 obręb 061703_4.301 – miasto Piaski obręb 1”. (Projekt Nr 11)
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. (Projekt Nr 12)
  13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego w roku 2020. (Projekt Nr 13)
  14. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Piaski na rok 2020.  (Projekt Nr 14)
  15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 15)
 5. Budżet Gminy Piaski na 2021 rok:
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Piask,
  2. Odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej i wniosków radnych,
  4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt Nr 16)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 17)
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2020-12-23, 20:36