logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


    Burmistrz Piask informuje, że zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00088-65150-UM0300240/20 podpisanej w dniu 17.03.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Piaski przystępuje się do realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Piaski”.
Operacja ma na celu poprawę warunków rozwoju lokalnego poprzez budowę stacji wodociągowej w m. Wola Piasecka oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gardzienicach pierwszych Całkowity koszt inwestycji, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 468 874,19 zł z czego 238 059,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej w ramach Działania:
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data publikacji: 2021-01-01, 0:00