OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 31 marca 2023 r. o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 31 marca 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt 2)

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040). (Projekt 4)

5. Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach:

1) Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.

2) Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Programu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Gminie Piaski na lata 2021 – 2027.

3) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – za rok 2022.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    /-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-03-27, 16:14