OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 26 maja 2023 r. o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 maja 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza Piask dla sportowców z terenu Gminy Piaski.

5. Raport o stanie gminy za rok 2022:

1) Dyskusja.

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Piask. (Projekt Nr 1)

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2022:

1) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask.

2) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

3) Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

4) Dyskusja.

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2022 rok. (Projekt Nr 2)

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2022 rok. (Projekt Nr 3)

7. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski. (Projekt Nr 4)

2) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt Nr 5)

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 6)

8. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Piaski.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

10. Wolne wnioski i dyskusja.

11. Zamknięcie obrad.

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               /-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-05-22, 0:00


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf