rozbudowa drogi

Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 105816L ul. Armii Krajowej w Piaskach”

Przewidywany koszt całkowity zadania: 10 932 651,82 zł

Kwota dofinansowania: 10 382 651,82 zł

Inwestycja, obejmuje wykonanie nowej nawierzchni (obecnie szutrowej), budowę wydzielonych dróg pieszo-rowerowych, odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu. Droga będzie pełnić docelowo funkcję małej obwodnicy m. Piaski i będzie miała za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Stanowić będzie połączenie między dwoma drogami wojewódzkimi o nr 836 i 837. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w gminie Piaski. Przebudowa podniesie parametry techniczne i użytkowe tej drogi poprzez zwiększenie jej trwałości użytkowej i uszczelnienie nawierzchni co zapobiegnie jej dalszej degradacji i ułatwi użytkownikom korzystanie z drogi. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy infrastruktury drogowej oraz zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnej w m. Piaski. Przebudowana droga stanowić będzie alternatywny przejazd w kierunku gminy Rybczewice, a dalej DW 837 do m. Zamość.

Termin realizacji: 30.06.2024 r.


Data publikacji: 2023-04-07, 11:59