Piaski, dnia 10 czerwca 2020 r.

Or.0002.11.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 16 czerwca 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny. 

 

Porządek obrad
XXII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
16 czerwca 2020 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Raport o stanie gminy za rok 2019:
  1. Dyskusja.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Piask. (Projekt Nr 1)
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2019:
  1. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask.
  2. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
  3. Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2019 rok. (Projekt Nr 2)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2019 rok. (Projekt Nr 3)
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Projekt Nr 4).
  2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Projekt Nr 5).
  3. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski” (Projekt Nr 6).
  4. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Projekt Nr 7).
  5. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne (Projekt Nr 8).
 7. Informacje na temat Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy Piaski.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2020-06-10, 15:16