Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 25 czerwca 2021 roku

Piaski, dnia 21 czerwca 2021 r.

Or.0002.11.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 25 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

 

Porządek obrad
XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
25 czerwca 2021 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Wręczenie nagród Burmistrza Piask dla sportowców z terenu Gminy Piaski.
 5. Wręczenie pamiątkowych nagród wieloletnim członkiniom Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie nieuwzględnienia petycji. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2004 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. (Projekt 3)
  4. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaski w roku szkolnym 2021/2022. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o. o. na lata 2022 – 2024. (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piaski na lata 2021 - 2025”. (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego "Programu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Gminie Piaski na lata 2021-2027". (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 11)
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Piaski za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-06-21, 17:08