OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godzinie 17:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 6 kwietnia 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Piask do dokonywania zmian w budżecie Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Projekt 2)

4. Wolne wnioski i dyskusja.

5. Zamknięcie obrad.

                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                       /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-04-05, 21:20