OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 24 czerwca 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaski w roku szkolnym 2022/2023. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. (Projekt Nr 2)

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                  /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-06-20, 0:00