OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 6 marca 2023 r. o godzinie 16:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskac6 marca 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt 1)

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 2)

4. Wolne wnioski i dyskusja.

5. Zamknięcie obrad.

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                    /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-03-03, 12:46


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf