Lublin, dnia 5 maja 2023 r. Poz. 3272

Rozporządzenie nr. 6

Wojewody Lubelskiego

z dnia 4 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), art. 32 -36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211—340), zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1006) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt:

1) wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Dęblin, gmina Dęblin, powiat rycki, obejmujący tereny następujących miejscowości w powiecie ryckim: Dęblin w gminie Dęblin, Nadwiślanka w gminie Stężyca, Kleszczówka i Bobrowniki w gminie Ryki; w powiecie puławskim: Borowa, Skoki, Matygi, Borowina, Nieciecz w gminie Puławy;

2) wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Struża, gmina Trawniki, powiat świdnicki, obejmujący tereny następujących miejscowości w powiecie świdnickim: Struża, Struża Kolonia, Biskupice w gminie Trawniki, Piaski, Kolonia Siedliszczki, Siedliszczki, Brzezice, Brzeziczki w gminie Piaski; w powiecie krasnostawskim: Boniewo w gminie Fajsławice.”; 2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na obszarze powiatów opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, nakazuje się:

1) trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;

2) szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota

3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 2 –Poz. 3272

3) pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera) w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

Data publikacji: 2023-05-09, 15:09


Załączniki:

1. akt-(2)-1683538446.pdf
2. ROZPORZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r.