OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję

Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 lipca 2023 r. o godzinie

9:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 lipca 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na

ławników na kadencję 2024 – 2027. (Projekt Nr 1)

2) Uchwała w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel

Piask” i „Zasłużony dla Gminy Piaski” oraz określenia trybu i zasad

ich nadawania. (Projekt Nr 2)

3) Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/197/2020

Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub

zarządzającym jest Gmina Piaski oraz warunków i zasad

korzystania z tych przystanków. (Projekt Nr 3)

4) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt

Nr 4)

5) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 5)

4. Wolne wnioski i dyskusja.

5. Zamknięcie obrad.

                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                        Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-07-25, 19:24


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf