OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 listopada 2023 r. o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach. 


Porządek obrad LXV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 listopada 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej

do obliczenia podatku rolnego na 2024 r. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2024.

(Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od

środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piaski na

2024 rok. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Zakładowi

Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piaskach (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.(Projekt 5)

6) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Piaski. (Projekt 6)

7) Uchwała w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu

urodzenia się dziecka na lata 2024-2027. (Projekt 7)

8) Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy

Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. (Projekt 8)

9) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/533/2023 z dnia

29 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku w zakresie przebudowy odcinka

drogi powiatowej nr 2111 L Kawęczyn-Kozice-Policzyzna. (Projekt 9)

10) Uchwała w sprawie górnej stawki opłaty za usługi w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych na terenie Gminy Piaski. (Projekt 10)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między

sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                      /-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-11-23, 22:00


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf