OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 22 marca 2024 r. o godzinie 13:30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 22 marca 2024 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza Piask dla sportowców z terenu Gminy Piaski.

5. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Piaski. (Projekt nr 1)

2) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024 (Projekt nr 2)

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski (Projekt nr 3)

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                               /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2024-03-18, 17:04


Załączniki:

1. Ogłoszenie Sesja 22.03.2024.pdf