Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w m. Piaski”.

Dostosowanie Gminy Piaski

Umowa nr PPC/000001/03/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe

Termin realizacji: 24.11.2023 r. - 31.07.2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 365 286,17 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji

i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami, poprzez budowę placu zabaw wraz z dojściem, który będzie integracyjny i ogólnodostępny dla wszystkich oraz przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Data publikacji: 2024-03-21, 11:20