Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

31 października 2020 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 1 099 922,45 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 655 582,53  PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 95% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynosi 622 803,40 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 5% kwoty całkowitych Projektu zapewni gmina Piaski.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach. Dach budynku projektuje się jako dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana. W zakres inwestycji wchodzi również ocieplenie istniejących ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką budynku. W związku z pracami wymianie podlegają okna zewnętrzne. Projektuje się również przebudowę systemu grzewczego polegającego na wymianie pieców gazowych w istniejącej kotłowni na bardziej efektywne oraz wymianie grzejników w budynku. W obiekcie zakłada się również wspomaganie instalacji elektrycznych poprzez energię z paneli fotowoltaicznych.
Celem głównym projektu jest zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacja źródeł energii poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-03-25, 13:08


Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi  informacjami,  w roku 2021 rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu dot. montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.

W najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną wizje lokalne u osób deklarujących udział w projekcie, podczas których sprawdzane będą możliwości techniczne montażu instalacji OZE w budynku oraz zweryfikowanie ich ze złożoną do Urzędu Miejskiego w Piaskach „Ankietą w sprawie dofinansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Osoba wyznaczona przez gminę Piaski do przeprowadzenia wizji lokalnej będzie posiadała identyfikator oraz pisemne upoważnienie do przeprowadzanych czynności.

Przypominam również o zbliżającym się terminie dokonywania wpłat stanowiących wkład własny tj. 31 maja 2021 r. Jak Państwo wiecie, poziom dofinansowania, zgodnie z decyzją mieszkańców, stanowi 74% wartości netto instalacji, z uwagi na to zakładany wkład uczestników projektu wynosi odpowiednio:

- zestaw solarny 2 panele + zbiornik 200l: wkład własny wynosi 3 400,00 zł
- zestaw solarny 3 panele + zbiornik 300l: wkład własny wynosi 4 000,00 zł
- zestaw solarny 4 panele + zbiornik 400l: wkład własny wynosi 4 700,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 1,98 kW: wkład własny wynosi 3 000,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2,64 kW: wkład własny wynosi 4 300,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 3,3 kW: wkład własny wynosi 5 400,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 3,96 kW: wkład własny wynosi 6 400,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 4,62 kW: wkład własny wynosi 7 500,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 5,28 kW: wkład własny wynosi 8 650,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 5,94 kW: wkład własny wynosi 9 500,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 7,26 kW: wkład własny wynosi 11 900,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 7,92 kW: wkład własny wynosi 13 000,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 9,9 kW: wkład własny wynosi 16 200,00 zł
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 15,18 kW: wkład własny wynosi 24 500,00 zł
- instalacja kotła na biomasę o mocy 15kW: wkład własny wynosi: 5 500,00 zł
- instalacja kotła na biomasę o mocy 25kW: wkład własny wynosi: 6 000,00 zł.
       

Zaznaczam, że ostateczny koszt instalacji oraz wkładu własnego będzie znany po przeprowadzeniu postepowania przetargowego i rozliczeniu projektu z Urzędem Marszałkowskim.

Należy również pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Naboru Uczestników projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Piaski do projektu mogą przystąpić jedynie osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Piaski. Zachęcam również do zaktualizowania swoich danych w Urzędzie Skarbowym na podstawie Formularza ZAP-3. Zapewni to udział samorządu we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o jak najszybszy kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Piaskach.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach: Katarzyna Adamiak, Anna Serafin, tel. 81 565 71 41, tel. e-mail: fundusze@piaski.pl, a.serafin@piaski.pl

Autor: Krzysztof Czupryn, 2021-01-22, 15:08