Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Już 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Jakie instalacje podlegają obowiązkowi zgłoszenia?

Obowiązkowi zgłoszenia będą podlegać: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, w którym źródło ciepła zostało uruchomione przed dniem 1 lipca 2021 r., ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.

W przypadku nowego budynku lub budynku już istniejącego, w którym instalację uruchomiono po 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od dnia uruchomienia instalacji.

Jakie informacje zawiera deklaracja?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Jak można złożyć deklarację?

Deklaracje będzie można składać:

  • w formie elektronicznej - przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu. Na stronie www.zone.gunb.gov.pl, kliknij -> ZŁÓŻ DEKLARACJĘ <- wypełnij ją i wyślij. Instrukcja składania deklaracji on-line znajduje się na stronie:  www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
  • w formie papierowej – wypełniony dokument należy złożyć osobiście lub wysłać listem do urzędu właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Piaski – Urząd Miejski w Piaskach ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników. Wzór deklaracji w formie papierowej oraz przykładowo wypełnione deklaracje znajdują się stronie: www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

lub na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

Data publikacji: 2021-07-01, 14:26


Załączniki:

1. Formularz A - budynki i lokale mieszkalne
2. Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne
3. CEEB - informator dla Właścicieli i Zarządców

Galeria zdjęć