Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 25 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 25 marca 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Piaski na rok 2022”. (Projekt 2)

5. Sprawozdanie z Realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-03-21, 16:53