Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z Ogłoszeniem nr 2/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Gmina Piaski ogłasza nabór zgłoszeń do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Piaski może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Piaski, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. W przypadku otrzymania przez Gminę Piaski dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.

3. Dotacja będzie mogła być przyznana właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, posiadającym tytuł do zabytku.

4. Zasady składania zgłoszeń do dofinansowania:

zgłoszenie do dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piaskach, przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski, w terminie do dnia 9.08.2023 r. do godz. 15.00;

• zgłoszenia do dofinansowania należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;

• wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania;

• zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Piaski wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców;

• o zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia do dofinansowania bezpośrednio w Urzędzie Miejskiego w Piaskach;

• zgłoszenie do dofinansowania powinno być wypełnione czytelnym pismem lub na komputerze;

• zgłoszenie do dofinansowania musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony).

5. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:

• Wyboru wniosków dokonuje Burmistrza Piask. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia wniosków, pierwszeństwo będą miały zgłoszenia dotyczące zabytków ogólnodostępnych.

• Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

• Złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

• Gmina Piaski może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Programu (po podjęciu przez Radę Miejską w Piaskach uchwały o udzieleniu dotacji).

6. Termin i warunki realizacji zadania:

• udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Piaski promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;

• zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Piaski.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.

8. Burmistrz Piask zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

9. Postanowienia końcowe:

• dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Katarzyna Adamiak,

tel. 81 565 71 41

• wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 9 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.


Data publikacji: 2023-08-01, 0:00


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf
2. zalacznik_do_ogloszenia_o_naborze_zgloszen_do_odczytu.docx