Przypominamy o ustawowym obowiązku zgłoszenia zbiornika na nieczystości płynne do gminnej ewidencji! 

Nowelizacja przepisów zobowiązała Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów Miast do prowadzenia ewidencji i powtarzania co najmniej raz na dwa lata kontroli prawidłowości wywozu nieczystości ciekłych z każdej nieruchomości na terenie Gminy. 

W praktyce oznacza to, że właściciele/użytkownicy nieruchomości, muszą poświadczyć o wypełnieniu ustawowego obowiązku wywozu nieczystości ciekłych z szamba (co najmniej raz na rok) lub osadów z oczyszczalni (co najmniej raz na dwa lata) poprzez udokumentowanie go dowodami opłat.


Zgłoszenia należy dokonać do dn. 31 sierpnia 2023 r.:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Piaskach,

- listownie na adres ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP

Data publikacji: 2023-08-21, 14:43