Rozwój Placówek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPLU.11.02.00-06-0113/18

Projekt „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Piaski” przewiduje utworzenie na terenie Gminy Piaski 4 Świetlic Środowiskowych w Piaskach (30 miejsc), Bystrzejowicach (30 miejsc), Woli Piaseckiej (10  miejsc) i Bystrzejowicach Drugich (10 miejsc) - 80 nowych miejsc. Utworzone świetlice pełnić będą funkcję opiekuńczą jak i specjalistyczną.

Placówki prowadzone będą w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego posiadały będą wymagane kwalifikacje opisane szczegółowo w art. 26.1 ustawy. Lokale, w których utworzone zostaną placówki wsparcia dziennego spełniać będą warunki określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego pełniących zarówno funkcję opiekuńczą jak i specjalistyczną pozwoli na utworzenie miejsc dla 80 dzieci z terenu Gminy Piaski w wieku od 6 - 16 lat. Powstaną w oparciu o istniejący potencjał organizacyjno-techniczny szkół i innych placówek oświatowych (zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzić będą doświadczeni nauczyciele, wykorzystywane będzie podczas nich baza dydaktyczna szkoły).

Zajęcia w świetlicach prowadzone będą 5 dni w tygodniu w godz. 13.00 do 17.00. Realizowane będą w okresie od 1.07.2018 r. do 31.12 2020 r. (24 miesięcy)

Zajęcia opiekuńcze będą obejmowały: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce (rozwijającą  umiejętność uczenia się), organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Program zajęć realizowanych w ramach utworzonej placówki zakładać będzie objęcie każdego z uczestników zajęciami rozwijającymi przynajmniej dwie z kompetencji kluczowych wskazanych w regulaminie konkursu w tym obowiązkowo zajęcia w zakresie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych (min. 5 h tyg.)  

W ramach zajęć specjalistycznych prowadzone będą zajęcia z psychologiem (5h/tyg. x 4  x 24 mies. = 960 h), zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością i zajęcia socjoterapeutyczne (muzyczne, taneczne, językowe) (10h/tyg. x 4 x 24 mieś. = 960 h)

Uzupełnieniem zajęć będą działania integracyjne i aktywizujące społecznie dzieci i młodzież poprzez organizację świąt i spotkań rodzinnych oraz wyjazdowe warsztaty tematyczne w okresie ferii i wakacji, spotkania z ciekawymi ludźmi (rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomości i ekspresji kulturalnej) . W okresie przerwy wakacyjnej dzieci objęte projektem wezmą udział w półkoloniach. Tworzone placówki wsparcia dziennego wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 937 631,60 zł, w tym wkład własny w postaci niepieniężnej - 100 000,00 zł.

http://www.piaski.projekt-efs.pl/rozwoj-placowek

Data publikacji: 2021-01-01, 0:00