Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  nr projektu RPLU.11.02.00-06-0114/18

Projekt pn. „Świetlice środowiskowe w gminie Piaski” zakłada utworzenie placówek wsparcia dziennego w trzech miejscowościach: Janówku, Majdanie Kozic Górnych oraz Wierzchowiskach Pierwszych.
Placówki prowadzone będą w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego posiadały będą wymagane kwalifikacje opisane szczegółowo w art. 26.1 ustawy. Zajęcia organizowane w świetlicach będą skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat pochodzących z rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym – łącznie 60 osób. Zajęcia w świetlicach będą prowadzone 5 dni w tygodniu  w godz. 13.00-17.00. Zajęcia opiekuńcze będą obejmowały: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Program zajęć specjalistycznych obejmuje zajęcia z psychologiem, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością i zajęcia socjoterapeutyczne (muzyczne, taneczne i językowe).

Uzupełnieniem zajęć będą działania integracyjne i aktywizujące społecznie poprzez organizację świąt i spotkań rodzinnych oraz wyjazdowe warsztaty tematyczne w okresie ferii i wakacji, spotkania z ciekawymi ludźmi. W ramach projekt zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt obejmuje również utworzenie punktu konsultacyjno – doradczego zapewniającego dostępność do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W ramach działania Punktu rodziny objęte  projektem będą mogły skorzystać z bezpłatnych spotkań z psychologiem, terapeutą, mediatorem rodzinnym oraz prawnikiem.

Data publikacji: 2021-01-27, 0:00