Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – Informacja!
Wniosek na dodatek osłonowy można już składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach. Jest to nowe świadczenie mające na celu zmniejszyć negatywne skutki wzrostu cen dla osób o niskim dochodzie.
Kryterium dochodowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych uprawniające do pobierania dodatku wynosi:
• 2.100,00 zł miesięcznie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
• 1.500,00 zł na osobę, jeżeli we wniosku wskazano większą liczbę domowników.
Przy nieznacznym przekroczeniu ww. progów świadczenie jest wypłacane w mniejszej wysokości (proporcjonalnie do różnicy miedzy przysługującym świadczeniem, a wysokością przekroczonego kryterium dochodowego). Do wyliczenia dochodu uwzględnia się przychody uzyskane w roku 2020 dla wniosków złożonych do dnia 31 lipca 2022 r. oraz przychody uzyskane w roku 2021 dla wniosków złożonych od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
Wysokość świadczenia jest uzależniona od ilości osób w rodzinie i wynosi:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Jeżeli wnioskodawca dokonał w gminie wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz wskazał jako główne źródło grzewcze kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wysokość dodatku wynosi:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Świadczenia (w zależności od momentu złożenia wniosku) wypłacane będą albo w dwóch równych ratach do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r., albo jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022 r.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach.
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Link do strony, z której można pobrać wniosek o dodatek osłonowy:Data publikacji: 2022-01-05, 9:53