Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Piask ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXVII/572/2024 Rady Miejskiej w Piaskach z 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Piaski.

Komitet Rewitalizacji Gminy Piaski stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo doradczą dla Burmistrza Piask.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 17 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.:

1. od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

2. od 1 do 3 przedstawicieli mieszkańców Gminy Piaski spoza obszaru rewitalizacji;

3. od 1 do 2 przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Piaski;

4. od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Piaski działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;

5. od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Piaskach lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Piaski wskazanych przez Burmistrza Piask;

6. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Piaskach wskazanych przez Radę Miejską w Piaskach;

7. od 1 do 2 przedstawicieli organów władz publicznych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 01.02.2024 r. do dnia 21.02.2024 r.(włącznie). Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie osobiście do pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Piaskach lub przesłanie przesyłką pocztową lub na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Piask. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Piask.

Wszelkie dodatkowe informację dotyczące wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zawarte zostały w załączniku do uchwały nr LXVII/572/2024 Rady Miejskiej w Piaskach z 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Data publikacji: 2024-01-31, 13:49


Załączniki:

1. Ogłoszenie naboru kandydatów.pdf
2. Uchwała Nr LXVii5722024.pdf
3. Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy.docx